Adresimiz
Aytop Gıda Sanayi Sitesi I Blok No:36 Sultanbeyli / İST.
Tel: 0216 393 64 44 | 0532 616 76 44